Терапевтичний кабінет
Тел.: +38 (050) 307-12-88
Режим роботи: ПН-ПТ 09:00-21:00

Матлай Ольга Іванівна

Матлай Ольга Іванівна закінчила Сумський державний університет у 2007 році за спеціальністю лікувальна справа. У 2009 році здобула спеціалізацію з неврології. Інтернатуру проходила у Сумській обласній клінічній лікарні у неврологічному відділенні. Професійну діяльність розпочала невропатологом у Сумській міській клінічній лікарні №5. З 2014 року і по теперішній час працює лікарем невропатологом неврологічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні. 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Зв’язок алельного поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) з розвитком ішемічних інсультів»

Медицина загалом та неврологія зокрема – це не лише моя професія, це моє захоплення. Тому я постійно відвідую найцікавіші конференції, майстер-класи за участю як вітчизняних, так і міжнародних спікерів та тренерів. В сферу моїх професійних інтересів входить лікування захворювань центральної та периферичної нервової системи, лікування головного болю, болю в спині, рухових розладів та ін., спираючись на рекомендації та протоколи американської та європейської неврологічних шкіл.

 1. Гарбузова В. Ю., Атаман Ю. О., Матлай О. І., Дубовик Є. І., Атаман О. В.Зв’язок G–7→A поліморфізму гена матриксного Gla-протеїну з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – №1. – С. 72–76.
 2. Гарбузова В. Ю., Атаман Ю. О., Матлай О. І., Обухова О. А., Дубовик Є. І., Бороденко А. О., Атаман О. В.Аналіз зв’язку Thr83→Ala поліморфізму гена матриксного Gla-протеїну з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі // Клін. та експер. патологія. – 2012. – Т. ХІ, №1(39). – С. 33–37.
 3. Гарбузова В. Ю., Матлай О. І., Атаман Ю. О., Дубовик Є. І., Бороденко А. О., Обухова О. А., Атаман О. В. Поліморфізм гена матриксного Gla-протеїну (MGP) у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом // Фізіол. журнал. – 2012. – Т. 58, №5. – C. 15–22.
 4. Ataman A. V., Garbuzova V. Yu., Ataman Yu. A., Matlaj O. I., Obukhova O. A. Investigation of the MGP promoter and exon 4 polymorphisms in patients with ischemic stroke in the Ukrainian population // J. of Cell and Mol. – 2012. – Vol. 10, №1. – С. 19–26.
 5. Garbuzova V. Yu., Polonikov A. V., Ataman Y. A., Mychaylova T. I., Obukhova O. A., Matlaj O. I., Ataman A. V. T-138C polymorphism of MGP gene is associated with blood plasma cholesterol levels but not related to other risk factors of atherosclerosis in patients with ischemic stroke. // Biopolymers and Cell. – 2014. – Vol. 30, N 1. – P. 47–53.
 6. Гарбузова В.Ю., О.В. Полоніков, Д.О. Строй, О.І. Матлай, Ю.О. Атаман, В.А. Сухарєва, О.В. Атаман Аналіз впливу поліморфізму С677Т гена N5, N10-метилен-тетрагідрофолатредуктази на розвиток ішемічного інсульту у людей з різними факторами його ризику // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60, № 2. – С. 18–24.
 7. Матлай О.І. Аналіз зв’язку C677T поліморфізму гена N5,N10-метилен-тетрагідрофолатредуктази (MTHFR) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2013. – Т.8, № 2. – С.191–198.
 8. Матлай О.І., В.Ю. Гарбузова, М.П. Сафонова, Д.Д. Сотніков Вплив С677Т та А1298С поліморфізмів гена N5, N10- метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) на основні характеристики ішемічного атеротромботичного інсульту // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2014. – Т. 9, № 4. – С. 60–68.
 9. Матлай О.І. Аналіз зв’язку C677T поліморфізму гена N5,N10– метилен-тетрагідрофолатредуктази (MTHFR) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2013. – Т.8, № 2.- С.191-198.
 10. Матлай О.І. Аналіз зв’язку C677T поліморфізму гена N5,N10– метилен-тетрагідрофолатредуктази (MTHFR) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – вип. 1 (106).- С.143-148.
 11. Матлай О.І. Вивчення зв’язку деяких антропометричних даних з C677T полі-морфізмом гена N5,N10– метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом // Світ медицини та біології. – 2014. – вип. 2 (44).- С.57-61.
 12. Матлай О.І. Асоціація деяких антропометричних даних з А1298С поліморфізмом гена N5,N10– метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом / О.І. Матлай // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – вип. 2, Т.3 (120).- С.176-182.
 13. Матлай О.І. Статеві особливості розподілу алельних варіантів гена N5,N10– метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) за А1298С поліморфізмом у пацієнтів з ішемічним атеротромботичним інсультом / О.І. Матлай, В.Ю. Гарбузова // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2015. –Т.3, №2.- С.199-206. (Здобувачем здійснено набір, статистичну обробку і аналіз матеріалу, оформлення статті до друку).
 14. Матлай О.І. Однонуклеотидний поліморфізм С677Т гена метилен-тетрагідрофолатредуктази у хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу / О.І. Матлай, В.Ю. Гарбузова //Науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини», 16-18 квітня 2014 р. : збірник тез доповідей. – Суми : Вид-во СумДУ, 2014. – С. 150-151.
 15. Гарбузова В.Ю., В.А. Сухарева, О.И. Матлай, А.В. Атаман Ассоциация полиморфизма С677Т гена метилен-тетрагидрофолатредуктазы с развитием ишемического инсульта // Сборник трудов VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Молекулярная диагностика 2014» том І, 2014. – Москва. – С. 236- 237.
 16. Матлай О.И., В.А. Сухарева, В.Ю. Гарбузова Связь полиморфизма С677Т гена метилен-тетрагидрофолатредуктазы с ишемическим атеротромботическим инсультом у пациентов с артериальной гипертензией // Материалы 79-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Молодежная наука и современность», посвященная 79-летию КГМУ, 16-17 апреля 2014 г. часть І, 2014. – С. 22.
 17. Матлай О.І., В.Ю. Гарбузова Зв’язок C677T поліморфізму гена N5,N10– метілентетрагідрофолат-редуктази з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з надмірною вагою // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених , 15-16 травня 2014. – Вінниця. – С. 18-19.
 18. Матлай О.І., В.А. Сухарєва, В.Ю. Гарбузова Однонуклеотидний поліморфізм А1298С гена метілентетрагідро-фолатредуктази у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом //Науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини», 23-24 квітня 2015 р. : збірник тез доповідей. – Суми : Вид-во СумДУ, 2015. – С. 200-201.
 19. Матлай О.І., В.Ю. Гарбузова Дослідження частоти А1298С поліморфізму гена метилен-тетрагідрофолатредуктази у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом // ХІХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука, 27-29 квітня 2015 р. – Тернопіль: Вид-во Укрмедкнига. – С. 293.
 20. Матлай О.І. Зв’язок А1298С поліморфізму гена N5,N10 – метилентетра-гідрофолатредуктази з факторами ризику ішемічного атеротромботичного інсульту // Бюллетень ХІV чтений им. В.В. Подвысоцкого, 27-28 мая 2015 р.– Одесса. – С. 148-150.
 21. Savchenko / O. Matlai / O. Obukhova / V. Harbuzova / A. Ataman Association of polymorphisms gene MMP-1 and MMP-9 with uterine leiomyoma in women in Ukrainian population Laboratory for Molecular Genetics Investigations, Sumy State University, Ukraine 32nd Ernst Klenk Symposium in Molecular Medicine Precision oncology: Translating basic discoveries into patient survival. in Cologne, Germany from December 08 – 10, 2016.

Одним з основних фахівців до якого звертаються жителі мегаполісів, є лікар-невролог. Стреси та екологія, малорухливий спосіб життя або надмірні фізичні навантаження – це невеликий перелік причин, які приводять до виникнення захворювань нервової системи.

В нашому центрі надають консультативну допомогу при наступних видах неврологічної патології:

 • Судинні захворювання головного мозку;
 • Головний біль, запаморочення;
 • Мігрень;
 • Захворювання периферичної нервової системи (невралгія трійчастого нерва, неврит лицевого нервута ін.);
 • Ураження нервової системи при соматичних захворюваннях;
 • Захворювання з переважним ураженням екстрапірамідної системи (хвороба Паркінсоната ін.)
 • Синкопальні стани (стан з втратою свідомості);
 • Наслідки черепномозкових травм;
 • Вегетативні та ендокринні розлади;
 • Демієлінізуючі захворювання (розсіяний склерозта ін.)